Zakaz reklamy adwokatów to przeszłość (Zdjęcie: Pexels.com)

Zakaz reklamy adwokatów przez lata ograniczał możliwości tej grupy zawodowej w dotarciu do klientów. Od maja sytuacja diametralnie się zmieniła, a zakaz już nie obowiązuje.

Zakaz reklamy adwokatów przed zmianami

Kwestię zakazu reklamy adwokatów regulowała Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) nr 2/XVIII/98, czyli Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, powszechnie nazywany Kodeksem Etyki Adwokackiej. §23 stanowił, że „adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego”.

W praktyce oznaczało to zakaz m. in. reklamowania się w środkach masoweego przekazu, umieszczania reklam na billboardach, organizowania kampanii reklamowych i pozycjonowania stron internetowych, w tym płatnych promocji Google Ads czy Facebook Ads, konkurowania wprost wyrażoną ceną usług lub hasłami takimi jak „tanio”, „najtaniej”, „super okazja”. Pewnym wyjściem z sytuacji było dla przykładu założenie spółki prawniczej w formie spółki z o.o., która jako odrębna osoba prawna nie wiązała się z konkretnym adwokatem, nawet jeśli takiego ta spółka zatrudniała.

Kodeks Etyki Adwokackiej w §23a przewidywał ściśle określony katalog sposobów, w jaki adwokat mógł informować o swojej działalności zawodowej tak, aby nie stanowiło to reklamy. Mowa m. in. o umieszczaniu informacji na dokumentach firmowych i stronach internetowych, wpisów w książkach adresowych, telefonicznych czy wyszukiwarkach. Do tego celu adwokat mógł posłużyć się danymi teleadresowymi swojej kancelarii, rokiem jej założenia, posiadanym stopniem naukowym, własnym wizerunkiem, wykazem swoich publikacji, informacją o przynależności do konkretnej izby adwokackiej i wieloma podobnymi wiadomościami.

Zakaz reklamy adwokatów po zmianach

W marcu br. przedstawiono projekt uchwały zmieniającej przepisy dotyczące zakazu reklamy adwokatów. Zamiast pojęcia reklamy przywołano tam pojęcie „informacji handlowej”, rozumianej jako „każdą formę komunikacji mającej na celu promowanie bezpośrednio lub pośrednio usług lub wizerunku adwokata”. Pod pewnymi warunkami taka informacja handlowa o działalności zawodowej adwokata miała stać się możliwa. Planowano jeszcze przeprowadzenie konsultacji w tym zakresie.

26 maja br. na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej przegłosowano zmiany w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Weszły one w życie z dniem ich uchwalenia. Adwokaci mogą już zatem korzystać z informacji handlowej, a nawet polecać produkty i usługi osób trzecich. Najważniejsze, by nie uchybiało to godności lub zasadom etyki zawodu. Chodzi m. in. o uniknięcie sytuacji, gdy adwokat polecałby coś w zamian za korzyści majątkowe. Nie można też stosować informacji handlowej:

 • uchybiającej godności innych osób
 • naruszającej tajemnicę adwokacką
 • naruszającej zasadę lojalności i koleżeństwa
 • porównawczej, nierzetelnej, podstępnej, nieprawdziwej, natarczywej lub niestosownej
 • stwarzającej nieuzasadnione oczekiwanie co do wyników świadczonej pomocy prawnej
 • powołującej się na znajomości lub wpływy
 • zawierającej treści ocenne
 • wprowadzającej w błąd lub wyzyskującej taki błąd
 • nadużywającej zaufania, wykorzystującej łatwowierność, przymusowe położenie, brak wiedzy lub doświadczenia odbiorcy
 •  odwołującej się do emocji lub uczuć
 • zawierającej treści lub odesłania nielicujące z wykonywaniem zawodu adwokata
 • umieszczanej w niestosownym lub nieodpowiednim miejscu

Jeśli dojdzie do naruszenia tych zasad, adwokat będzie zobligowany do niezwłocznego podjęcia działań w celu ich usunięcia.

Co zmiany oznaczają w praktyce?

Zmiany i zniesienie zakazu reklamy adwokatów bez wątpienia dają przedstawicielom tego zawodu szersze możliwości dotarcia do potencjalnych klientów. Zbliża to ich szanse z przedstawicielami zawodów innych niż prawnicze, których zakazy reklamy nie dotyczyły i nie dotyczą. Adwokaci skorzystają więc teraz z każdej formy reklamy tak, jak inni przedsiębiorcy, mając na względzie wyżej przywoływane zasady.

Chcesz wiedzieć więcej? Zaglądaj na naszego bloga!

Źródła: Kodeks Etyki Adwokackiej, poradnikprzedsiebiorcy.pl, czasopisma.beck.pl, gazetaprawna.pl, prawo.pl
Zdjęcie: Pexels.com